บสย.-มธ. เสริมแกร่งงานวิชาการ ร่วมกันเปิดหลักสูตรด้านการเงิน การบริหารการเงิน และการจัดการทางธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป


บสย.-มธ. เสริมแกร่งงานวิชาการ ร่วมกันเปิดหลักสูตรด้านการเงิน การบริหารการเงิน และการจัดการทางธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป บสย.-มธ. เสริมแกร่งงานวิชาการ ร่วมกันเปิดหลักสูตรด้านการเงิน การบริหารการเงิน และการจัดการทางธุรกิจ ให้แก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ศรีสุชาติ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ผนึกความเข้มแข็งระหว่างสถาบันการศึกษา กับ บสย. ซึ่งเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านการค้ำประกันสินเชื่อ

เพื่อร่วมกันสร้างทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่า และเป็นการใช้จุดแข็งของทั้งสองสถาบัน โดยคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ถือเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และผลิตนักศึกษาซึ่งจะเป็นบุคลากรที่เป็นกำลังสำคัญของประเทศ ในขณะที่ บสย. เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

ความร่วมมือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ และ บสย. จึงร่วมกันออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ที่สั่งสมมาของ บสย. และพันธมิตร โดยมุ่งมั่นให้เกิดการผลิตผลงานวิชาการที่ตอบโจทย์ธุรกิจ รวมทั้งสร้างเสริมประสบการณ์จริงทางธุรกิจให้แก่นักศึกษาผ่านการฝึกงาน การดูงาน ที่ บสย. และผู้ประกอบการ SMEs อีกทั้งยังร่วมสนับสนุนให้นักศึกษาทำโครงการวิชาการส่งเสริมธุรกิจ เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ตนเองเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยคาดว่าจะสามารถเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 นี้เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้