มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย.


มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย. มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ บสย.

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คำนึงถึงความเดือดร้อนของลูกหนี้ค่าประกันชดเชยที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบทางเศรษฐกิจ เช่น การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้ของ บสยจึงออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของ บสยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ดังนี้

1. มาตรการลดค่างวด

สำหรับลูกหนี้ประนอมหนี้กับ บสยแล้ว โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้:

1.ลดค่างวดการผ่อนชำระหนี้คงเหลือไม่น้อยกว่า 20% ของค่างวดเดิม แต่ต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท/งวด เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 งวด ให้เริ่มงวดแรกในเดือนอนุมัติ แต่ระยะเวลาลดค่างวดต้องไม่เกินค่างวดเดือนธันวาคม 2564 โดยให้นำเงินจำนวนดังกล่าวจัดสรรชำระตามแผนประนอมหนี้เดิมที่ได้รับอนุมัติ 

2.ให้นำค่างวดในส่วนที่ไม่ได้ชำระตามข้อ 1 ไปรวมชำระกับค่างวดในงวดสุดท้าย

3.หลังจากครบกำหนดระยะเวลาในข้อ 1  ให้ผ่อนชำระค่างวดตามเงื่อนไขเดิมตามหนังสือรับสภาพหนี้

4.ให้ตั้งพักดอกเบี้ยประจำเดือนที่เกิดขึ้นใหม่ตามระยะเวลาในข้อ 1 โดยให้ลูกหนี้ผ่อนชำระคืนเมื่อผ่อนชำระเงินต้นเสร็จสิ้น

5.เงื่อนไขการผ่อนชำระ,อัตราดอกเบี้ย,อายุสัญญา ตลอดจนเงื่อนไขการตั้งพักดอกเบี้ยต่างๆ คงตามคำสั่งอนุมัติประนอมหนี้เดิม ทุกประการ

2. มาตรการพักชำระหนี้

สำหรับลูกหนี้ประนอมหนี้กับ บสยที่ค้างชำระไม่เกิน 3 งวด ( วันที่อนุมัติเฉพาะลูกหนี้กลุ่มประเภทธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจภาคท่องเที่ยว และโรงแรม โดยมีรายละเอียดเงื่อนไข ดังนี้:

1.พักชำระค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ เป็นระยะเวลาสูงสุด 6 งวด ให้เริ่มงวดแรกในเดือนอนุมัติ แต่ไม่เกินค่างวดเดือนธันวาคม 2564 แล้วแต่ระยะเวลาใดจะถึงก่อน

2.หลังจากครบ ระยะเวลาตามข้อ 1 ให้ผ่อนชำระตามเงื่อนไขเดิมทุกประการ โดยให้นำค่างวดที่พักชำระทยอยรวมชำระกับค่างวดตามเงื่อนไขเดิมไม่เกิน 24 งวด งวดละเท่าๆ กัน (ทยอยชำระแบ่งเป็น 3 งวด/6 งวด /12 งวด/24 งวดอย่างใดอย่างหนึ่ง

3.ให้ตั้งพักดอกเบี้ยประจำเดือนที่เกิดขึ้นใหม่ตามระยะเวลาในข้อ 1 โดยให้ลูกหนี้ผ่อนชำระคืนเมื่อ   ผ่อนชำระเงินต้นเสร็จสิ้น

4.เงื่อนไขการผ่อนชำระ,อัตราดอกเบี้ย,อายุสัญญา ตลอดจนเงื่อนไขการตั้งพักดอกเบี้ยต่างๆ คงตามคำสั่งอนุมัติประนอมหนี้เดิม ทุกประการ

ผู้ประกอบการ SMEs ลูกค้า บสยที่สนใจสามารถยื่นคำขอผ่านสำนักงานเขต หรือสำนักงานใหญ่ของ บสยตามแบบฟอร์มที่ บสยกำหนด ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564             

หมายเหตุพิจารณาการอนุมัติเป็นอำนาจของ บสย.

ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ บสย. (Call Center) โทร. 02–890-9999

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้