ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19


ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19 ประกาศบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม กรณีพนักงาน 1 ราย ติดเชื้อ COVID – 19

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ขอรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 
พบพนักงาน จำนวน 1 ราย ได้รับแจ้งยืนยันผลการตรวจจากแพทย์ว่า “ติดเชื้อ COVID -19” โดยพนักงาน ผู้ติดเชื้อ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการลูกค้าแต่อย่างใด และได้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) เป็นหลัก ตามประกาศมาตรการที่ บสย. กำหนดไว้  
ทั้งนี้ ได้ประกาศมาตรการป้องกันเฝ้าระวังและแนวทางการปฏิบัติงาน ดังนี้
1.พนักงานที่ติดเชื้อ COVID – 19 เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลแล้ว
2.ประกาศให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานใหญ่ ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) ดังนี้ 
1)ให้ทุกหน่วยงานในสำนักงานใหญ่ กำหนดให้พนักงานปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from Home) อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยอนุญาตให้พนักงานเข้ามาปฏิบัติงานเฉพาะธุรกรรมสำคัญเท่าที่จำเป็น โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารฝ่าย/สำนัก ในการกำหนดให้พนักงานเข้าปฏิบัติงาน และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสายงาน
2)กรณีพนักงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ ขอให้ผู้บริหารฝ่าย/สำนัก พิจารณาถึงความจำเป็นในการเข้าไปปฏิบัติงานและระยะเวลาปฏิบัติงานตามความเหมาะสม 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารสายงาน พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดในการเข้าพื้นที่ทำงาน 
3)สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการเข้าปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานหลัก กำหนดให้มีการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจโรค COVID – 19 Antigen Test Kit (ATK) ก่อนเข้าปฏิบัติงาน (สัปดาห์ละ 1 ครั้ง) 

ทั้งนี้ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรค COVID – 19 ในสถานที่ทำงานของ บสย. รวมถึงการให้พนักงานรายงานตนเองกรณีเป็นผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง (High risk contact)/ผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันต่อผู้บังคับบัญชาโดยทันทีที่ทราบว่าเป็นผู้มีความเสี่ยง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างเหมาะสมและทันกาล   
3.ดำเนินมาตรการตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข 
4.รายงานให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร
ณ วันที่ 10 กันยายน 2564

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้