บสย จัดงาน “TCG Stakeholders Day : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนพัฒนาก้าวสู่ความยั่งยืน


บสย จัดงาน “TCG Stakeholders Day : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนพัฒนาก้าวสู่ความยั่งยืน บสย จัดงาน “TCG Stakeholders Day : ความเห็นของท่านสำคัญกับ บสย.” เปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนพัฒนาก้าวสู่ความยั่งยืน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดงาน  “TCG Stakeholders Day : ความเห็นของท่านสำคัญกับบสย.” เปิดเวทีการประชุมผ่านเทคโนโลยีการประชุมออนไลน์ เพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานของ บสย

โดยเชิญ 9 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมกว่า 150 คน เข้าร่วม เพื่อเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วย ลูกค้า คู่ค้า ผู้กำหนดนโยบายและงบประมาณ บุคลากร บสยผู้ถือหุ้น คู่ความร่วมมือ ผู้ส่งมอบ สื่อมวลชน และชุมชน/สังคม  

พร้อมรับฟังมุมมอง ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนงาน เพื่อก้าวสู่ความยั่งยืน 

โดยมี นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ รักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ บสยร่วมถ่ายทอดสื่อสารถึงการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสยวิสัยทัศน์และพันธกิจด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงความต้องการ ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย

งานดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับสื่อสารและเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม การให้ข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและแผนระยะยาวของ บสยรวมทั้งร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข้อเสนอแนะ เพื่อให้เข้าใจถึงแผนงานที่สำคัญของ บสยการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงออกแบบกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และนำไปสู่เป้าหมายด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ตอบโจทย์ร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างสมดุล เพื่อร่วมกันพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

ผลตอบรับชี้ชัดว่า บทบาทการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs และผลงาน บสยเป็นที่ประจักษ์  พร้อมนำข้อเสนอแนะจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่อยอดความช่วยเหลือ SMEs  มั่นใจช่วย SMEs พลิกฟื้นวิกฤต สู่ความยั่งยืน ผ่านกลไกค้ำประกันสินเชื่อ การให้ความรู้ทางการเงิน และการขยายกลุ่มเป้าหมาย ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3 อย่างยั่งยืน  บสยสำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้