บสย. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล “หมอพร้อม” กระทรวงสาธารณสุข


บสย. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล “หมอพร้อม” กระทรวงสาธารณสุข บสย. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ร่วมดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล “หมอพร้อม” กระทรวงสาธารณสุข

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) สำหรับความร่วมมือดำเนินงาน Call Center ศูนย์ประสานงานข้อมูล “หมอพร้อม” กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ข้อมูลประชาชนที่อาจพบปัญหาหรืออุปสรรคจากการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 ผ่าน Line Official และ Application หมอพร้อม โดยกระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานขอความร่วมมือสนับสนุนพนักงานปฏิบัติหน้าที่ Call Center "หมอพร้อมผ่านทางสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานให้ข้อมูล สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น และยังเป็นส่วนหนึ่งในการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการให้บริการดังกล่าว โดยมีนายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุนบสยพร้อมด้วยนางสาวสุภาพร ชูพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย ผู้แทนจิตอาสา บสยเป็นผู้แทนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ  ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 

บสยมุ่งเน้นความร่วมมือ ซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร จึงคำนึงถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การให้ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ รวมถึงความร่วมมือของพนักงานในกิจกรรมเพื่อสังคมของ บสยโดยเน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้พนักงาน มีจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวมในการร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม  บสยจึงได้รับสมัครผู้แทนจิตอาสา เพื่อร่วมในการปฏิบัติหน้าที่ Call Center "หมอพร้อมกระทรวงสาธารณสุข โดยมีพนักงาน บสยร่วมสมัครเป็นผู้แทนจิตอาสา จำนวน 11 ท่าน และ บสยขอขอบคุณผู้แทนจิตอาสาทุกท่าน ที่ได้สละเวลา แรงกายแรงใจมาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ในการปฏิบัติหน้าที่ Call Center "หมอพร้อมเพื่อช่วยบริการให้ข้อมูลบรรเทาความเดือนร้อนให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดโควิด-19 จนทำให้สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ คลี่คลายดีขึ้นตามลำดับโดยรายชื่อผู้แทนจิตอาสาจำนวน 11 ท่าน ดังนี้  

1. นางสาวสุภาพร ชูพันธ์    ผู้ช่วยผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย

2. นางสาววันเพ็ญ จินาเพศ    ผู้ชำนาญการงานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

3. นางอัญชลี เกษมสุข    ผู้ชำนาญการงานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

4. นางสาวกิตติกานต์ สมจิตต์     ผู้ชำนาญการงานอำนวยการกิจการสาขา ฝ่ายกิจการสาขา 2

5. นางสาวอรัญญา ไชยแสง    ผู้ปฏิบัติการงานอำนวยการกิจการสาขา ฝ่ายกิจการสาขา 2

6. นางสาวจิรัชญา น้อยใหม่    ผู้ชำนาญการงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ

7. นางสาวณพีรญา คำผง    ผู้ชำนาญการงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน ฝ่ายส่งเสริมลูกค้าและพัฒนาผู้ประกอบการ

8. นางสาวอนงค์นาฎ ผจญกล้า     พนักงานชั่วคราว ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์

9. นางสาววริษฐา เจริญศรี    พนักงานชั่วคราว ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

10. ..แพรเมือง สัติยะวงษ์    พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบริหารงานกลาง

11. ..ชาลินี บุญมาเลิศ    พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบริหารงานกลาง

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้