บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)


บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards) บสย. ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 (NACC Integrity Awards)

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้รับ “รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10” (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ...)  โดยบสยได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใสจากสำนักงาน ..ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน  รางวัลนี้เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง สะท้อนการเป็นองค์กรที่บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ สะท้อนถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท ทำงานหนัก เต็มความสามารถ ยึดมั่น ในหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ถูกต้อง และมีจริยธรรม เป็นไปตามกรอบและแนวทางการบริหารองค์กร จากการประกาศผลตัดสินรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

ที่ผ่านมา บสยได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 ปี 2561 และในปี 2562 ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 และในการประกาศผลรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 นี้ บสยได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส  ซึ่งนับเป็นอีกขั้นของความสำเร็จที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารและพนักงาน บสยในการเป็นองค์กรที่มุ่งเน้นเชิดชูคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อตรง ซึ่งเหล่านี้ล้วนมาจากความร่วมมือจากคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานบสยทุกคนที่ได้ร่วมมือกัน โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความซื่อสัตย์สุจริต ความโปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอน และสร้างความไว้วางใจกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยเฉพาะพนักงานทุกคนที่ถือเป็นกลไก และพลังสำคัญที่ช่วยสร้างวัฒนธรรมการยึดมั่นในพลังความดีและมุ่งมั่นทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยผู้บริหารและพนักงานพร้อมให้ปฏิญญาร่วมกันในการดำรงไว้ซึ่งคุณค่าแห่งองค์กรโปร่งใส อันเป็นเกียรติประวัตินำความภาคภูมิใจมาสู่ บสย.

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้