บสย. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2565


บสย. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2565 บสย. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ ยึดหลักคุณธรรมความโปร่งใส ปี 2565
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มุ่งมั่นและนำพา บสย. เป็นองค์กรที่บริหารงานและปฏิบัติตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือหลักคุณธรรมความโปร่งใส และค่านิยม บสย. ที่ว่า “กำกับดูแลด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ผลักดันการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน (Governance for sustainable growth)” อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้นแบบให้ผู้บริหารและพนักงาน บสย. ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้ง ได้เผยแพร่ผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆได้แก่ เว็บไซต์ บสย. อินทราเน็ต และ กลุ่ม Line "สถานีข่าว บสย." เพื่อกระตุ้นให้พนักงานในองค์กรร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคะแนน ITA ของ บสย. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้