การดำเนินงาน เพื่อความยั่งยืน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เริ่มดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมบนพื้นฐานของกรอบวิสัยทัศน์และพันธกิจของ บสย. มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2548 โดยตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ที่ต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างคุณประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ บสย. โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดการดำรงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้ประเทศไทยมีการเติบโตทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

นอกเหนือจากการสร้างภาพลักษณ์ในการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว บสย. ได้ดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้ ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กร ชุมชน และสังคม รวมถึงการมีส่วนร่วมของสังคมทั้งภายนอกและภายในองค์กรแบบคู่ขนาน ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของพนักงาน พร้อมทั้งการนำศักยภาพและความสามารถขององค์กรมาพัฒนาประเทศชาติและสังคมที่ บสย. เป็นส่วนประกอบให้แข็งแกร่งขึ้น เพื่อให้เกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน

บสย. ได้กำหนดนโยบายด้านการแสดงความรับความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านนี้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านขั้นตอนการปฏิบัติและผลสัมฤทธิ์ที่ได้ พร้อมทั้งได้กำหนดให้มีแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมขององค์กรให้สอดคล้องและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. คำนึงถึง

 1. น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่อสังคม อันจะช่วยส่งเสริมให้องค์กร สังคมและชุมชน เกิดการพัฒนาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
 2. การมุ่งเน้นความร่วมมือ วัฒนธรรมองค์กรของ บสย. กำหนดให้ “ความร่วมมือ” เป็นลักษณะสำคัญของวัฒนธรรมองค์กร ดังนั้น การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ บสย. จึงคำนึงถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่ บสย. ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ในการพัฒนาลูกค้าและชุมชน รวมถึงความร่วมมือของพนักงานในกิจกรรมเพื่อสังคมของ บสย. โดยเน้นการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของพนักงาน ส่งเสริมการสร้าง จิตสำนึกให้พนักงานมีจิตอาสาและมีส่วนร่วมในการทำสิ่งที่ดีต่อสังคมในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาสังคม
 3. นำแนวปฏิบัติด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-in-Process) ด้วยการนำศักยภาพและขีดความสามารถของ บสย. มาใช้ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสู่สังคมและทำให้ชุมชนเข้มแข็ง

นโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

แนวปฏิบัติตามนโยบายด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD