การแถลงทิศทางนโยบายองค์กรโดยผู้บริหาร


ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้ดำเนินโครงการ Transformation ตั้งแต่ปี 2562 เป็นแผนงานหลักในการสร้างแผนยุทธศาสตร์ที่รวมการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ (New Business Model) การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารระบบงาน ตลอดจนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับทิศทางการดำเนินงาน บสย. ในปี 2564 เพื่อตอกย้ำการเป็นกลไกช่วยผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน บสย. ยังคงนำแผน Transformation มาเป็นยุทธศาสตร์ดำเนินงานต่อเนื่อง แต่ได้ปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดรับกับภาวะการณ์ปัจจุบัน โดยมี วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 2 ด้าน ได้แก่
  1. สร้างรายได้ให้กับองค์กรเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs

ดังนั้น การจะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะต้องประกอบด้วย
5 ยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับองค์กร สู่ New Business Model ได้แก่
  1. การผลักดันการเข้าถึงแหล่งทุน ด้วยการเป็น Credit accelerator
  2. การสร้างองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจ ให้กับ SMEs และรายย่อยด้วยการเป็นเพื่อนคู่คิด (SMEs Growth Companion)
  3. การเป็นตัวกลางเชื่อมโยง SMEs และรายย่อยสู่แหล่งทุนที่หลากหลาย (Funding Gateway)
  4. การให้สินเชื่อแบบเฉพาะกลุ่ม ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ (Finance the unfinanced)
  5. จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูล เพื่อสร้างฐานข้อมูล SMEs (SMEs data bank) โดยความร่วมมือกับพันธมิตรในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน
ทั้งนี้ในส่วนของยุทธศาสตร์สนับสนุน ได้แก่ การปรับแนวทางการลงทุนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการสร้างรายได้ การปรับปรุงกฎหมายรองรับการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ การปรับบทบาทในการสร้างรายได้ของสำนักงานเขต และการ Re-branding ภายใต้แผน Transformation

นอกจากนี้ บสย. ยังเดินหน้าแผนTransformation มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรเพื่อลดระดับการพึ่งพาภาครัฐ โดยปรับ Business Model สร้างสมดุลด้านการบริหารรายได้ และค่าใช้จ่ายและการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งด้านการสร้างรายได้และการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ ที่ตอบโจทย์ความต้องการสร้างรายได้จากการทำธุรกรรมค้ำประกัน (Fee-Based Income) และธุรกรรมที่ต่อเนื่องกับการค้ำประกัน อาทิ การเก็บหนี้ค่าประกันชดเชย การบริหารสภาพคล่อง และการสร้างรายได้จากการปรับรูปแบบการดำเนินงานของสำนักงานสาขาให้เป็น Profit Center

เป้าหมายการค้ำประกันสินเชื่อในปี 2564 คาดว่าจะอยู่ที่ 100,000 ล้านบาท ภายใต้แผนการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อที่หลากหลาย ตอบโจทย์ SMEs ทุกกลุ่ม ภายใต้กลยุทธ์การทำตลาด Segmentation และการพัฒนา Product เจาะกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุน รวมถึงการขยายช่องทางการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านช่องทาง Non Bank เพิ่มโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าไม่ถึงแหล่งทุนจากสถาบันการเงินอีกด้วย

อีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ คือ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F. A. Center ซึ่งต้องการยกระดับการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs มากกว่าบทบาทการค้ำประกันสินเชื่อ “จากนายประกันสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน” กำหนดเป้าหมายให้ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs เป็น Financial Advisor ภาครัฐ ช่วยเหลือ SMEs ไทย เป็นเพื่อน SMEs ทั้งให้คำปรึกษาทางการเงิน การเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน และเป็นเพื่อนแท้ยามวิกฤต

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้