การแถลงทิศทางนโยบายองค์กรโดยผู้บริหาร


นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย.


        บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้ดำเนินโครงการ Transformation ตั้งแต่ปี 2563 เป็นแผนงานหลักในการสร้างแผนยุทธศาสตร์ที่รวมการบริหารจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ การจัดโครงสร้างองค์กร การบริหารระบบงาน ตลอดจนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่องเป็นต้นมา สำหรับแผนยุทธศาสตร์ปี 2565 นี้ ยังคงดำเนินการตามแผนโครงการ Transformation ซึ่งมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของ บสย. ให้สอดรับกับสภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อลดระดับการพึ่งพาจากภาครัฐ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา และยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงขึ้น ทำให้เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้าง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อความสามารถในการดำเนินธุรกิจและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ประกอบการ SMEs ภาครัฐจึงได้มีนโยบายให้รัฐวิสาหกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชนที่ได้รับผลกระทบผ่านมาตรการต่างๆ ซึ่ง บสย. ถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของภาครัฐในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ผ่านการดำเนินโครงการสำคัญ ได้แก่ โครงการค้ำประกันสินเชื่อ พ.ร.ก. สินเชื่อฟื้นฟู โครงการค้ำประกันสินเชื่อ PGS ระยะที่ 9 และโครงการค้ำประกันสินเชื่อ Micro ระยะที่ 4

        ดังนั้น ยุทธศาสตร์สำหรับการจัดทำแผนวิสาหกิจปี 2565 และปี 2565-2569 โดยรวมยังคงเป็นกรอบยุทธศาสตร์ที่ดำเนินการต่อเนื่องมาจากแผนวิสาหกิจปี 2564 และปี 2564-2568 โดยมีการทบทวนบางยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทิศทางองค์กร และความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้ บสย. สามารถขยายความช่วยเหลือไปสู่ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยได้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการให้ความรู้และเป็นที่ปรึกษาทางการเงินและทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จาก Digital Technology มาช่วยพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงานขององค์กร เป็นเครื่องมือในการส่งมอบบริการที่เป็นเลิศให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้กลยุทธ์การทำการตลาดแบบ Segmentation เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการที่หลายหลายตอบโจทย์ SMEs ทุกกลุ่ม และสามารถเจาะกลุ่มผู้ประกอบการที่ยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้อย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาองค์กรตามตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Positioning) และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ โดยมีรูปแบบการดำเนินยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. Credit Accelerator : ขยายปริมาณการค้ำประกันสินเชื่อโดยสามารถเข้าถึงกลุ่ม SMEs เป้าหมายตาม Segmentation ได้มากขึ้น
  2. SMEs Growth Companion : พัฒนาองค์ความรู้และโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs และผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน
  3. Financial Gateway : พัฒนาการให้บริการในรูปแบบ Digital Platform เพื่อเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยง SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยเชื่อมต่อกับ Platform การให้บริการสินเชื่อของสถาบันการเงินและขยายผลการค้ำประกัน
  4. SMEs Data Bank : พัฒนาฐานข้อมูล SMEs ที่มีความครอบคลุมเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์บริการข้อมูลหลักของประเทศ

        ทั้งนี้ ในส่วนของยุทธศาสตร์สนับสนุน ซึ่งสนับสนุนและผลักดันการดำเนินของยุทธศาสตร์ทั้ง 4 ด้าน และเป้าหมายขององค์กร ให้ประสบความสำเร็จผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพในงานติดตามหนี้ การปรับรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสำนักงานสาขาให้เป็น Profit Center มี Sale model และ Service model ที่ชัดเจน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้และเข้าถึง SMEs ในวงกว้าง การจัดทำกลยุทธ์ด้านภาพลักษณ์องค์กรและสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Rebranding) ของ บสย. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงาน IT และพัฒนาระบบ HR รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานตามแผนแม่บทด้านต่าง ๆ

        อีกหนึ่งโครงการที่สำคัญ คือ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs หรือ บสย. F. A. Center ซึ่งต้องการยกระดับการให้บริการผู้ประกอบการ SMEs มากกว่าบทบาทการค้ำประกันสินเชื่อ “จากนายประกันสู่ที่ปรึกษาทางการเงิน” กำหนดเป้าหมายให้ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs เป็น Financial Advisor ภาครัฐ ช่วยเหลือ SMEs ไทย เป็นเพื่อน SMEs ทั้งให้คำปรึกษาทางการเงิน การเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน และเป็นเพื่อนแท้ยามวิกฤต

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้