โครงการค้ำประกันสินเชื่อ

Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 8