การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
28 ธ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการจัดจ้าง โครงการเช่าใช้บริการระบบป้องกันและบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Managed Detection and Response) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
24 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อน บสย. ดำเนินคดี ประกาศราคากลาง - - - - - -
24 ธ.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างบริษัทภายนอกเพื่อติดตามหนี้สำหรับกลุ่มลูกหนี้ก่อน บสย. ดำเนินคดี ประกาศร่าง TOR - - - - - -
23 ธ.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี พ.ศ. 2565 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
23 ธ.ค. 2564 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างพิมพ์หนังสือแจ้งลูกค้าเรื่องการนำส่งข้อมูลเครดิตบูโรของ บสย. ปี พ.ศ. 2565 ประกาศราคากลาง - - - - - -
20 ธ.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center : CSOC) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 20 - 27 ธ.ค. 2564
22 ธ.ค. 2564 22 ธ.ค. 2564 28 ธ.ค. 2564
- 29 ธ.ค. 2564
14 ธ.ค. 2564 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security Operation Center : CSOC) ฉบับปรับปรุง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
13 ธ.ค. 2564 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้