การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
20 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลาง โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ประกาศราคากลาง - - - - - -
11 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการคัดเลือกงานจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO 27001 โดยวิธีคัดเลือก ประกาศเชิญชวน - - - - - -
7 ก.ค. 2565 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการจัดทำโครงสร้างองค์กร โครงสร้างตำแหน่งงาน โครงสร้างอัตรากำลังและประเมินค่างานของ บสย. ปี 2565 โดยวิธีคัดเลือก ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 ก.ค. 2565 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ บสย. สู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประกาศราคากลาง - - - - - -
7 ก.ค. 2565 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ บสย. สู่ความเป็นเลิศตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
6 ก.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
6 ก.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
1 ก.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 1 - 8 ก.ค. 2565
5 ก.ค. 2565 5 ก.ค. 2565 11 ก.ค. 2565
- 12 ก.ค. 2565

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้