การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
18 ธ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
17 ธ.ค. 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 5 อื่นๆ - - - - - -
17 ธ.ค. 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 6 อื่นๆ - - - - - -
16 ธ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 16 ธ.ค. 2562 - 3 ม.ค. 2563
20 ธ.ค. 2562 23 ธ.ค. 2562 6 ม.ค. 2563
- 7 ม.ค. 2563
13 ธ.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 13 - 27 ธ.ค. 2562
18 ธ.ค. 2562 19 ธ.ค. 2562 2 ม.ค. 2563
- 3 ม.ค. 2563
6 ธ.ค. 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) ประกาศราคากลาง - - - - - -
6 ธ.ค. 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resource Information System) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
4 ธ.ค. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD