การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
6 มี.ค 2562 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขต ประกาศราคากลาง - - - - - -
6 มี.ค 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขต ประกาศร่าง TOR - - - - - -
5 มี.ค 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อหรืองานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 มี.ค 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - - - -
4 มี.ค 2562 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่ระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง ประกาศราคากลาง - - - - - -
4 มี.ค 2562 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) พร้อมติดตั้ง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
28 ก.พ. 2562 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 1 อื่นๆ - - - - - -
22 ก.พ. 2562 ประกาศราคากลาง การจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนวิสาหกิจ ปี 2563 แผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง ปี 2563-2567 แผนปฏิบัติการ แผนการปรับโครงสร้างองค์กร และแผนพัฒนาบุคลากร ประกาศราคากลาง - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD