การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
7 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ประกาศราคากลาง - - - - - -
7 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำสำนักงานใหญ่ส่วนกลาง ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฝ่ายติดตามหนี้และดำเนินคดี ฝ่ายกิจการสาขา 1 และฝ่ายกิจการสาขา 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 ธ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ประจำสำนักงานเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
7 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนขยาย (Storage Expansion) พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประกาศราคากลาง - - - - - -
7 ธ.ค. 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส่วนขยาย (Storage Expansion) พร้อมติดตั้ง สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประกาศร่าง TOR - - - - - -
6 ธ.ค. 2561 ประกาศราคากลาง โครงการเช่ารถยนต์ สำหรับสำนักงานเขต จำนวน 3 คัน ประกาศราคากลาง - - - - - -
29 พ.ย. 2561 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน - - - - - -
29 พ.ย. 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและตกแต่งสำนักงานเขตภาคเหนือตอนล่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน 29 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2561
4 ธ.ค. 2561 4 ธ.ค. 2561 13 ธ.ค. 2561
- 14 ธ.ค. 2561
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD