การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
24 เม.ย 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อบริการระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ Google G Suite ประกาศราคากลาง - - - - - -
20 เม.ย 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 ประกาศเชิญชวน 20 - 27 เม.ย 2563
22 เม.ย 2563 22 เม.ย 2563 28 เม.ย 2563
- 29 เม.ย 2563
17 เม.ย 2563 ประกาศ เรื่อง ยกเลิก ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างบริการจากผู้ให้บริการสนับสนุนการประกอบธุรกิจ (Business Facilitator) ในงานด้านจัดเก็บและดูแลเอกสาร ของ บสย. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ประกาศเชิญชวน - - - - - -
17 เม.ย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาด้าน Technical Assessment for TCG SOC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
16 เม.ย 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจ้างที่ปรึกษาให้ศึกษาความต้องการของ SMEs แบบแยกเป็นรายกลุ่ม (Segmentation and Journey) และแบบจำลองธุรกิจใหม่ของ บสย. (New business Model) (ฉบับปรับปรุง) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
16 เม.ย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการเช่าใช้พื้นที่ Co-location พร้อมบริการ และ Private Link ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
15 เม.ย 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 – เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
15 เม.ย 2563 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต 11 เขตด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ