การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
4 มี.ค 2563 สัญญาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมซอฟต์แวร์ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 สัญญาซื้อซอฟท์แวร์และอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบฯ สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานเขต 11 เขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 4 - 11 มี.ค 2563
6 มี.ค 2563 6 มี.ค 2563 12 มี.ค 2563
- 13 มี.ค 2563
4 มี.ค 2563 สัญญาจ้างบริการระบบการติดตามหนี้และดำเนินคดี สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 สัญญาจัดซื้อและติดตั้ง External Firewall สำหรับสำนักงานใหญ่ บสย. และสำนักงานเขต สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
4 มี.ค 2563 สัญญาจ้างพัฒนาและติดตั้งระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง - - - - - -
2 มี.ค 2563 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โครงการจัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานนิทรรศการด้านการเงินประจำปี 2563 ประกาศร่าง TOR - - - - - -
2 มี.ค 2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดจ้างก่อสร้างบูธและจัดกิจกรรมงานนิทรรศการด้านการเงินประจำปี 2563 ประกาศราคากลาง - - - - - -

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ