บสย ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. มาตรการเอ็กซิมดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย (ไม่รวมวงเงิน F/X) รวมทุกสถาบันการเงิน
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี (Grace Period สูงสุดไม่เกิน 1 ปี)
  • ยกเว้นค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 2 ปี อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 อยู่ที่ 2.00%
  • ปีที่ 3-4 Prime Rate -1.25% ปีที่ 5-7 Prime Rate -0.25%
  • อัตราดอกเบี้ยสำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถใช้แหล่งเงินตามโครงการดอกเบี้ยต่ำของ ธ.ออมสิน
  • ปีที่ 1-2 : Prime Rate -1.25% ต่อปี
 2. สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน (EXIM Loan for Employment Credit)

  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาท

  • สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 1 (EXIM Loan for Employment Credit Serie 1) ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
   ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3% (มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ) ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 5% (ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน )
  • สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน Serie 2 (EXIM Loan for Employment Credit Serie 2) ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี
   ปีที่ 1-3 อัตราดอกเบี้ย 3% ปีที่ 4-7 ตามมาตรฐานธนาคาร
   ระยะเวลา 3 เมษายน 2563 – 31 ธันวาคม 2563
 3. สินเชื่อรับซื้อตั๋วเพื่อธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Nego for M Credit)

  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 15 ล้านบาท (วงเงิน Forward Contract สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ) ระยะเวลาอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563
   

  อัตรารับซื้อลด/ค่าธรรมเนียม

  • ปีที่ 1 ขั้นต่ำ Prime Rate - 2.00% สูงสุด Prime Rate – 0.50%
  • ปีที่ 2 ขั้นต่ำ Prime Rate - 1.50% สูงสุด Prime Rate
  • ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามมาตรฐานธนาคาร
 4. สินเชื่อเอ็กซิมเสริมทุนธุรกิจขนาดกลาง (EXIM Amazing M Credit)

  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 80 ล้านบาท (วงเงิน Forward Contract สูงสุด 3 เท่าของวงเงินสินเชื่อ) ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 120 วัน ระยะเวลาอนุมัติ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
   

  อัตราดอกเบี้ย/ค่าธรรมเนียมต่อปี

  ปีที่ 1
  THB
  Prime Rate -2.00%
  USD
  LIBOR +2.75%
  ปีที่ 2
  THB
  Prime Rate -1.75%
  USD
  LIBOR +3.00%
  ปีที่ 3
  เป็นต้นไป
  ตามมาตรฐานธนาคาร
 5. สินเชื่อเอ็กซิมเชื่อม SMEs ไทยสู่ CLMV (EXIM CLMV SMEs Credit)

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 2 ล้านบาท
  • ระยะเวลาโครงการ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2564
  • อัตราดอกเบี้ย Prime Rate -1.75% ต่อปี พิเศษ สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกรมธรรม์ประกันการส่งออกกับ EXIM BANK ลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.50% ต่อปี ตลอดอายุโครงการ
 6. สินเชื่อเอ็กซิมเสริมไทยเก่ง (EXIM Star Credit)

  วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท ระยะเวลาโครงการถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

  อัตรารับ

  • สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV • Prime Rate -1.75%
  • สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออกไปยังทุกประเทศ • Prime Rate -1.00%
  พิเศษ : สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่มีกรมธรรม์ประกันส่งออกกับ EXIM BANK ลดอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25%
  **เหมาะสำหรับ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม
  1. กลุ่มเกษตร/ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
  2. กลุ่มอาหาร/ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร และ
  3. กลุ่มเครื่องสำอาง/ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติปรุงแต่งดูแลร่างกาย
 7. สินเชื่อเอ็กซิมเพื่อผู้ส่งออกทางอ้อม (EXIM Indirect Exporter Credit)

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 : Prime Rate – 1.25%
  • ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามมาตรฐานธนาคาร
  • สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม หรือเข้าร่วมงานในงานกิจกรรมต่างๆ ของ ธสน. จะได้ลดดอกเบี้ยปีแรก ในอัตรา 0.25% ต่อปี ระยะเวลาอนุมัติ 16 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2564
 8. สินเชื่อส่งออกเพิ่มค่า (EXIM Value Added Credit)

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 8 ล้านบาท (แถมวงเงิน Forward Contract)
  • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – 2 Prime Rate – 1.25%
  • ปีที่ 3 เป็นต้นไป ตามมาตรฐานธนาคาร
  • สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และกลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ลดอัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 อีก 0.25%
 9. มาตรการ EXIM เสริมสภาพคล่องผู้ส่งออก

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 : 3.99%
  • ปีที่ 3-5 Prime Rate -1.00%
  • ปีที่ 6-7 Prime Rate
  • ระยะเวลาอนุมัติวันที่ 16 ธันวาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2563
 10. สินเชื่อ Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักร ระยะที่ 2 (Transformation Loan)

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท (ไม่รวมวงเงิน F/X) รวมทุกสถาบันการเงิน
  • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี
  * สำหรับกรณีสำหรับกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถใช้แหล่งเงินตามโครงการดอกเบี้ยต่ำของ ธ.ออมสิน ได้ ปีที่ 1 – 7 = Prime Rate-1.25% ต่อปี ยื่นขอสินเชื่อ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563
 11. มาตรการสินเชื่อเพื่อการลงทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 : 2.00%
  • ปีที่ 3-5 Prime Rate - 2.00%
  • ปีที่ 6-7 Prime Rate
  • ระยะเวลาอนุมัติ 30 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563
  • ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บสย. 4 ปี

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้