บสย. ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อ GSB SMEs Extra Liquidity

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระไม่เกิน 6 ปี
  • ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 1 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยเท่ากับที่ผู้กู้ได้รับจากสถาบันการเงินเดิม และ/หรือธนาคารออมสิน
  • และต้องไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR-1% ต่อปี
 2. สินเชื่อ GSB D-VERs

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
  • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน ปีที่ 1-2 = 6.00%
  • หลังจากนั้น MOR/MLR + 1.50% ขึ้นอยู่กับวงเงิน การทำประกัน และการค้ำประกัน
 3. สินเชื่อ GSB SMEs STARTUP No.1

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน เดือนที่ 1-6 1.07% ต่อปี
  • หลังจากนั้น MOR + 2.00% ต่อปี ขึ้นอยู่กับวงเงิน การทำประกัน และการค้ำประกัน
 4. สินเชื่อ GSB Smooth Biz เสริมสภาพคล่อง

  • วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท
  • ระยะเวลาผ่อนชำระวงเงินกู้ระยะยาว ไม่เกิน 10 ปี
  • กรณีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มากกว่าร้อยละ 50 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ปีแรกที่ 1.99% หลังจากนั้นMOR/MLR+0.50%
 5. สินเชื่อ เจ้าสัว 555

  • วงเงินหลากหลายขึ้นอยู่กับการใช้
  • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาการชำระไม่เกิน 10 ปี
  • ปลอดชำระหนี้เงินต้นได้สูงสุดไม่เกิน 2 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 6. สินเชื่อ GSB SMEs Start Up

  • วงเงินกู้ระยะยาว
  • สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 10 ปี
  • ปีที่ 1-2 อยู่ที่ 3.99% ต่อปี ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 7. สินเชื่อธุรกิจและ SMEs

  • วงเงินให้กู้เกิน 1 ล้านบาท โดยธนาคารพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
  • และต้องไม่เกินมูลค่าหลักประกันตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • เงินกู้ระยะยาว ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระหนี้เงินต้นไม่เกิน 2 ปี (กู้ 2 ปี ขึ้นไป)
  • อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 8. สินเชื่อเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ SMEs ที่ประสบภัยพิบัติ

  • วงเงินกู้ระยะยาว พิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้
  • โดยกำหนดวงเงินกู้ต่อรายสูงสุดร้อยละ 10 ของวงเงินกู้สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจเดิมทุกประเภทไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท
  • ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี
  • ปลอดชำระเงินต้นได้ไม่เกิน 1 ปี อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 อยู่ที่ 3.50% ปีที่ 2 เป็นต้นไป MLR ต่อปี

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้