ไม่มี บสย.ค้ำประกัน

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนาคาร

 1. สินเชื่อ GSB SMEs ส่งเสริมศักยภาพธุรกิจไทย

  • วงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท
  • ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 10 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-2 อยู่ที่ 3.99% ต่อปี ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด(กรณีธนาคารออมสินร่วมลงทุน หรือธนาคารออมสินร่วมลงทุนผ่านกองทุน ฯ)
  • ปีที่ 1-2 อยู่ที่ 4.99% ต่อปี ปีที่ 3-10 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด (กรณีธนาคารออมสินไม่ร่วมลงทุน)
 2. สินเชื่อ SMEs เพื่อธุรกิจเกษตร

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • เงินกู้ระยะยาว
  • ระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน 7 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 อยู่ที่ 3.99% ปีที่ 2 4.99% ปีที่ 3-7 เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 3. สินเชื่อ SMEs O/D Top-up

  สำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจประเภทสินเชื่อระยะยาว เดิมของธนาคาร
  • วงเงินให้กู้ไม่เกิน 10 ล้านบาท
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 4. สินเชื่อ SMEs เพื่อซื้อทรัพย์สินรอการขายของธนาคารออมสิน (NPA)

  • กู้ได้ไม่เกิน 95% ของราคาขาย (ดินพร้อมอาคาร)
  • กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาขาย (ห้องชุด)
  • กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาขาย (ที่ดิน)
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 5. สินเชื่อแฟคตอริ่ง

  เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้น ไม่มีกำหนดอายุสิ้นสุดสัญญา เพื่อแก้ไขปัญหาเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการที่มีข้อจำกัดด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน หลักเกณฑ์ เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 6. สินเชื่อการค้าต่างประเทศ (Trade Finance)

  • วงเงินสินเชื่อพิจารณาตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้ของกิจการ
  • กิจการเป็นวงเงินกู้ระยะสั้น
  • ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
  • ทบทวนวงเงินทุกปี
  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศธนาคาร
 7. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(Soft Loan)สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้
  • วงเงินรวมกันทุกสถาบันการเงินต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • เงินกู้ระยะยาว
  • ระยะเวลาชำระไม่เกิน 10 ปี ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
  • ปี อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – ปีที่ 2 อยู่ที่ 2.00% ต่อปี ปีที่ 3 - 10 เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 8. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(Soft Loan สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้
  • วงเงินรวมกันทุกสถาบันการเงินต้องไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • เงินกู้ระยะยาว
  • ระยะเวลาชำระไม่เกิน 10 ปี
  • ปลอดชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1 – ปีที่ 2 อยู่ที่ 2.00% ต่อปี ปีที่ 3 - 10 เป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563
 9. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(Soft Loan)สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีวงเงินสินเชื่อเดิมไม่เกิน 500 ล้านบาท

  • ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระหนี้
  • สูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 20 ของยอดหนี้คงค้าง (Non -NPL) ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 (ไม่เกิน 100 ล้านบาท)
  • ระยะเวลาชำระไม่เกิน 2 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี โดยรัฐบาลจะชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
  • เบิกจ่ายสินเชื่อให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2563
 10. สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ(Soft Loan)สำหรับผู้ประกอบธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน(Non-Bank)ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

  • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (ไม่เกิน 10% ของพอร์ตสินเชื่อลูกค้า Non-NPL)
  • ระยะเวลาชำระไม่เกิน 2 ปี
  • อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
  • ยื่นขอสินเชื่อภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้