ข้อควรรู้ การค้ำประกันสินเชื่อ

บสย. คือใคร ทำหน้าที่อย่างไร

บสย. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ค้ำประกันสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs (Small and Medium Enterprises) ที่ไม่มีหลักทรัพย์ หรือมีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอในการขอสินเชื่อจากธนาคาร เพื่อให้ได้วงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นตามความต้องการ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท


บสย. ค้ำประกันธุรกิจทุกประเภทหรือไม่

บสย. ให้การค้ำประกันแก่ธุรกิจทุกประเภทที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี ครอบคลุมทั้งด้านการผลิต การค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และธุรกิจบริการ


บสย. ค้ำประกันสินเชื่อประเภทใดบ้าง

บสย. สนับสนุนสินเชื่อสำหรับการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs เท่านั้น เช่น สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว, สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี (O/D), วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N), วงเงินหนังสือค้ำประกัน (L/G, L/I), วงเงินสินเชื่อสำหรับธุรกรรมระหว่างประเทศ (L/C, T/R, P/C) เป็นต้น โดยที่สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภค, สินเชื่อกู้ซื้อบ้าน ที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเอนกประสงค์ บสย. ไม่สามารถให้การค้ำประกันได้


ลูกค้าที่จะมาใช้บริการ บสย. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย (นิติบุคคลที่เป็นสัญชาติไทย คือ มีคนไทยถือหุ้นเกินกว่า 50%) / ประกอบธุรกิจโดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี (ด้านการผลิต การค้าปลีก ค้าส่ง ธุรกิจนำเข้า ส่งออก และธุรกิจบริการ) / มีทรัพย์สินถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน) ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนดในแต่ละประเภทการค้ำประกันสินเชื่อ


บสย. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ำประกันอย่างไร

บสย.เก็บค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อจากผู้ขอสินเชื่อ ซึ่งอัตราการเรียกเก็บขึ้นอยู่กับประเภทการค้ำประกันสินเชื่อ โดยเรียกเก็บค่าธรรมเนียมล่วงหน้าเป็นรายปี หรือตามแต่ข้อตกลง


การกำหนดวงเงินค้ำประกัน มีเงื่อนไขอย่างไร

ธนาคารเป็นผู้กำหนดวงเงินค้ำประกัน และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละประเภทการค้าประกันสินเชื่อที่ธนาคารประสงค์ให้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่อ เช่น โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่ มีวงเงินค้ำประกันสูงสุดรายละไม่เกิน 40 ล้านบาท รวมทุกสถาบันการเงิน ซึ่ง บสย. จะให้การค้ำประกัน สำหรับสินเชื่อส่วนที่ได้รับการอนุมัติจากธนาคารในครั้งนี้เท่านั้น โดยจะต้องไม่นำสินเชื่อในส่วนที่ บสย. ค้ำประกันไปชำระหนี้เดิม และไม่ค้ำประกันสินเชื่อเดิม โดยวงเงินค้ำประกันขึ้นกับเงื่อนไขของแต่ละประเภทการค้ำประกันสินเชื่อ


ภายหลังจากการค้ำประกัน ค่าธรรมเนียมค้ำประกันในปีต่อ ๆ ไป จะต้องดำเนินการอย่างไร

ธนาคารเป็นผู้จัดเก็บค่าธรรมเนียมส่งให้ บสย. ล่วงหน้าก่อนครบกำหนดอายุการค้ำประกันในแต่ละปี หากไม่ชำระภายในวันที่ครบกำหนด จะถือว่าธนาคาร มีความประสงค์ที่จะยกเลิกการค้ำประกันให้กับผู้ประกอบการรายนั้น


ภายหลังจากผู้ขอกู้ได้รับการค้ำประกันสินเชื่อจาก บสย. และได้มีการผ่อนชำระหนี้กับธนาคารลดลงแล้ว จะสามารถลดวงเงินค้ำประกันของ บสย. ได้หรือไม่ และต้องดำเนินการอย่างไร

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร และแจ้งผลการพิจารณาแก่ บสย. ต่อไป ซึ่งผู้กู้สามารถปรึกษากับธนาคารได้


การยกเลิกการค้ำประกันก่อนครบกำหนดอายุการค้ำประกันสามารถทำได้หรือไม่ และ บสย. จะคืนค่าธรรมเนียมในส่วนที่ชำระล่วงหน้ารายปีหรือไม่

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของธนาคาร และแจ้งผลการพิจารณาแก่ บสย. ต่อไป

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้